Regulamin serwisu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.rogal-team.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis Internetowy ma charakter informacyjno-usługowy i umożliwia Użytkownikom przeglądanie informacji o Usługach świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, w tym w szczególności informacji o płatnych Usługach oraz składanie Zamówień na te Usługi. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają przede wszystkim na układaniu Planów treningowych i żywieniowych oraz na prowadzeniu treningów online. Usługodawca ma na celu tworzenie społeczności Użytkowników, którzy będą na bieżąco informowani o zasadach zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących prawidłowego odżywiania oraz aktywności fizycznej.
 3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Bartosza Rogackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Rogacki – Trener Personalny, Promotor Zdrowego Stylu Życia.
 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  • poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: kontakt@rogal-team.pl;
  • telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 698 576 247;
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.rogal-team.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, Usługi, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 10. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.rogal-team.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą przeglądać treści dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę korzystać z tych Usług oraz dokonywać Zamówienia odpłatnych Usług lub Pakietów;

Usługodawca – Bartosz Rogacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Rogacki – Trener Personalny, Promotor Zdrowego Stylu Życia, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Podgórna 11 lok. 3, 63-300 Pleszew, NIP 6080010540, REGON 301894094;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Plan żywieniowy – indywidualnie dopasowany do potrzeb i preferencji Użytkownika opis diety, zawierający również harmonogram spożywania posiłków przez Użytkownika oraz listę zakupów niezbędną do ich przygotowania. W skład Planu żywieniowego mogą wchodzić dodatkowe Usługi określone każdorazowo w opisie Planu żywieniowego. Użytkownik może złożyć Zamówienie na Plan żywieniowy za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym;

Plan treningowy – indywidualnie dopasowany do potrzeb i preferencji Użytkownika zestaw ćwiczeń zawierający również opis i harmonogram ich wykonywania. W skład Planu treningowego mogą wchodzić dodatkowe Usługi określone każdorazowo w opisie Planu treningowego. Użytkownik może złożyć Zamówienie na Plan treningowy za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym;

Plan – określenie jednocześnie Planu żywieniowego i Planu treningowego;

Pakiet – zestaw odpłatnych Usług, w szczególności takich jak przygotowanie planu żywieniowego lub treningowego, konsultacje oraz inne Usługi i czynności zgodne z charakterem i specyfiką Serwisu. Zakres poszczególnego Pakietu wskazany jest w jego opisie prezentowanym na stronach Serwisu;

Trening personalny – Usługa świadczona przez Usługodawcę poza Serwisem, polegająca na przeprowadzeniu dla Użytkownika treningu sportowego w gabinecie Usługodawcy (dalej zwanym: „Gabinetem”) lub poza nim, w miejscu ustalonym wspólnie przez Użytkownika i Usługodawcę przy jednoczesnej obecności Użytkownika i Usługodawcy. Trening personalny jest przeprowadzany z uwzględnieniem celów wskazanych przez Użytkownika oraz jest dostosowany do możliwości Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem warunków fizycznych i zdrowotnych Użytkownika, o których Użytkownik poinformował Usługodawcę przed rozpoczęciem Treningu personalnego;

Trening personalny online – Usługa Treningu personalnego świadczona przez Usługodawcę poza Serwisem, bez jednoczesnej obecności Usługodawcy i Użytkownika w jednym miejscu, za pomocą zewnętrznego oprogramowania pozwalającego na transmisję video w czasie rzeczywistym;

Trening – łączne określenie Treningu personalnego oraz Treningu personalnego online;

Towar – produkt prezentowany i oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Treści cyfrowe – Towar będący produktem w formacie elektronicznym wskazanym każdorazowo w opisie Towaru, w szczególności elektroniczne wydanie poradnika zawierającego opis ćwiczeń sportowych oraz uniwersalnych planów żywieniowych ułożonych przez Usługodawcę;

Umowa o świadczenie Usług – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość składania Zamówień, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  • przeglądanie treści Serwisu o statusie ogólnodostępnym,
  • założenie i prowadzenie Konta w Serwisie;
  • udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom odpłatne złożenie Zamówienia na Towary lub Usługi prezentowane w Serwisie;
  • udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą;
  • świadczenie Usługi Newsletter,
  • dodawanie i prezentowanie opinii w Serwisie;
  • odpłatne świadczenie Usługi Treningu personalnego;
  • odpłatne świadczenie Usługi Treningu personalnego online.
 3. Usługodawca może oferować również inną indywidualną Usługę lub Pakiet bądź określone indywidualnie z Użytkownikiem zasady świadczenia Usługi.
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji ogólnodostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość zarejestrowania Konta w Serwisie. Zasady świadczenia Usługi założenia i prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w pkt. V Regulaminu.
 6. Umowa świadczenia Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony, na zasadach wskazanych w pkt. VI niniejszego Regulaminu i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Użytkownika Zamówienia.
 7. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 8. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 9. Użytkownik, posiadający Konto, po zalogowaniu się do niego, ma możliwość dodania i prezentowania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych opinii, korzystając w tym celu z funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
 10. Użytkownik, dodając wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 11. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu oraz w należących do Usługodawcy social mediach, w tym w szczególności w serwisie Facebook, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 12. Zasady i warunki świadczenia Usług Treningów są określone w pkt. VII Regulaminu.
 13. Złożenie Zamówienia na Towary lub Usługi jest odpłatne, w wysokości wskazanej w opisie każdego z Towarów lub Usług.
 14. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, w szczególności informacji o Towarach lub Usługach świadczonych w Serwisie i treści związanych z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu.
 15. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 16. Usługodawca może świadczyć na rzecz Przedsiębiorców dodatkowe odpłatne usługi, związane z działalnością gospodarczą Usługodawcy, nie określone w Regulaminie, po indywidualnym ustaleniu zakresu, ceny oraz warunków świadczenia tych usług z Przedsiębiorcą. W celu uzyskania informacji o dodatkowych usługach świadczonych przez Usługodawcę, Przedsiębiorca kontaktuje się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub telefonicznie pod numerem +48 698 576 247.

V. KONTO

 1. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 2. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Użytkownik dokonujący Rejestracji obowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym danych wskazanych jako obowiązkowe, w tym w szczególności swojego adresu e-mail.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
 5. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 6. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 7. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z niektórych Usług w nim świadczonych, w szczególności złożenie Zamówienia, może wymagać od Użytkownika Rejestracji Konta i zalogowania się do niego.
 8. W ramach Konta Użytkownik ma możliwość w szczególności przeglądania zamówionych Usług i dostępu do treści tworzonych przez Usługodawcę związanych z charakterem Serwisu, w szczególności dotyczących ćwiczeń sportowych i zdrowego stylu życia.
 9. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnym usunięciu Konta przez Użytkownika.
 10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta. W szczególności przyczyną natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia umowy są działania Użytkownika, wskazane w pkt. IX ppkt. 4 Regulaminu.

VI. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, PAKIETY, PLANY

 1. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Towary lub inne Usługi prezentowane w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie danego Towaru lub Usługi zostaną każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich.
  • Informacje o możliwości zamówienia Towaru lub Usługi stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  • Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
  • W celu Zamówienia wybranego Towaru lub Usługi, Użytkownik po wybraniu interesującego go Towaru lub Usługi, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
  • Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
  • Złożenie Zamówienia w Serwisie Internetowym jest możliwe również za pośrednictwem telefonu, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej, poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub poprzez przesłane wiadomości za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji Messenger. Złożenie Zamówienia w sposób określony w poprzednim zdaniu następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu Internetowego. W tym celu Użytkownik powinien:
   1. podać podczas rozmowy telefonicznej lub w treści wiadomości kierowanej do Usługodawcy nazwę oraz ilość Towaru lub Usługi spośród Towarów lub Usług znajdujących się na stronie internetowej Serwisu,
   1. wskazać formę płatności spośród płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
   1. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
  • Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Użytkownika Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar lub Usługę, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa.
  • W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, bądź aplikacji Messenger przesyła Użytkownikowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
  • Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Użytkownika, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Użytkownik: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
  • Złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem aplikacji Messenger jest możliwe, jeżeli Użytkownik posiada profil w serwisie Facebook i korzysta z aplikacji Messenger.
  • Usługodawca w stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, bez podania przyczyny.
  • Użytkownik może wybrać następujące metody dostawy Towarów:
   1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
   1. za pośrednictwem operatora pocztowego,
   1. dostarczone do Paczkomatu,
   1. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Usługodawcy.
  • W przypadku Zamówień obejmujących Treści cyfrowe, ich doręczenie odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia adres e-mail, w terminie wskazanym w opisie Towaru w Serwisie.
  • Treści cyfrowe dostarczane są w formatach wskazanych w opisie każdego Towaru stanowiącego Treść cyfrową w Serwisie.
  • Usługodawca na stronach internetowych Serwisu, w opisie Towaru informuje Użytkownika o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z ppkt. 18.
  • Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
  • Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach poszczególnych Towarów lub Usług poza Usługami, których zakres i cena jest określana w ramach indywidualnych ustaleń Użytkownika i Usługodawcy. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty.
  • Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:
 2. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy);
 3. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika).
  • Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
  • Użytkownik składający Zamówienie podaje Usługodawcy dane wskazane jako obowiązkowe, w tym w szczególności może zostać poproszony przez Usługodawcę o podanie informacji o swoich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych, kontuzjach i innych chorobach lub dolegliwościach bądź innych informacji niezbędnych w celu realizacji Usługi.
  • Wszelkie treści i informacje dostępne w Serwisie oraz te przekazywane Użytkownikowi przez Usługodawcę w ramach realizacji Usług, w tym w szczególności informacje oraz materiały przekazywane Użytkownikowi w formie elektronicznej (w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail, bądź informacje prezentowane w Koncie) mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny, edukacyjny oraz są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Treści, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być przygotowywane według indywidualnych preferencji Użytkownika i oparte są na informacjach przekazanych Usługodawcy przez Użytkownika. W związku z tym zakres tych informacji oraz stopień ich skonkretyzowania trafności zależy od podanych przez Użytkownika informacji o swoim stanie zdrowia, preferencjach żywieniowych, ruchowych itd. Podanie oraz korzystanie z tych danych i informacji przez Użytkownika jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce. Nie zastępuje też osobistej konsultacji ze specjalistą.
  • Przed przystąpieniem do Usług Użytkownik powinien zasięgnąć porady lekarskiej, czy jego stan zdrowia pozwala na aktywność fizyczną związaną z wykonywaniem ćwiczeń sportowych będących przedmiotem Usługi, bądź stosowanie odpowiedniej diety będącej przedmiotem Usługi.
  • W terminie 2 dni od wpłynięcia środków za Zamówienie na rachunek bankowy Usługodawcy, Usługodawca zwróci się do Użytkownika kontaktując się z nim poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres Użytkownika wskazany podczas składania Zamówienia, o wypełnienie ankiety zawierającej pola na wpisanie danych i informacji niezbędnych do przygotowania Usługi indywidualnie dostosowanej do Użytkownika.
  • Do momentu odesłania uzupełnionej ankiety, o której mowa w ppkt. powyżej, termin realizacji świadczenia Zamówienia zostaje zawieszony o czas, w którym Usługodawca oczekiwał na uzupełnienie i odesłanie ankiety przez Użytkownika.
  • Termin, w którym Użytkownik może skorzystać z zamówionej Usługi, wskazany jest w jej opisie na stronach internetowych Serwisu.
  • Wymiana poszczególnych Usług wchodzących w zakres danego Pakietu jest możliwa w drodze indywidualnych ustaleń z Usługodawcą.
  • W przypadku gdy Zamówiony przez Użytkownika Pakiet zawiera konsultacje, realizacja konsultacji następuje w Dni robocze. Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem  w terminie 2 Dni roboczych od wpływu zapytania na adres e-mail, przez komunikator Messenger Usługodawcy lub numer telefonu Usługodawcy oraz przekazania wymaganych informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji konsultacji. Usługodawca i Użytkownik mogą ustalić inny termin, uwzględniając charakter i złożoność danego zagadnienia.
  • Konsultacje są świadczone w języku polskim.
  • Konsultacje nie wykorzystane w okresie ważności Pakietu wygasają wraz z upływem ważności Pakietu.
  • W przypadku gdy Użytkownik ustalił z Usługodawcą termin konsultacji w drodze e-mailowej, telefonicznej lub przez komunikator Messenger, może zmienić jej termin nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem konsultacji, ustalając z Usługodawcą e-mailowo nowy termin konsultacji.
  • W przypadku niektórych Pakietów, po zakończeniu czasu trwania Pakietu, istnieje możliwość przedłużenia świadczenia przez Usługodawcę poszczególnych Usług wchodzących w skład Pakietu. Informacja o możliwości przedłużenia świadczenia Usług, rodzaju Usług, które mogą podlegać przedłużeniu oraz kosztach i czasie przedłużenia jest wskazana w opisie Pakietu.
  • Użytkownik zgłasza chęć przedłużenia świadczenia Usług, o którym mowa w ppkt. powyżej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@rogal-team.pl najpóźniej w terminie 5 Dni roboczych przed upływem czasu trwania Pakietu.
  • Płatność za przedłużenie świadczenia Usług odbywa się przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy. Przedłużenie świadczenia Usług rozpoczyna się w najbliższym Dniu roboczym po dniu, w którym środki za przedłużenie świadczenia Usług wpłynęły na rachunek bankowy Usługodawcy.

VII. TRENINGI

 1. Użytkownik może złożyć Zamówienie na Trening personalny lub Trening personalny online za pośrednictwem telefonu, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej, poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub poprzez przesłane wiadomości za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji Messenger zgodnie z procedurą wskazaną w pkt. VI ppkt. 6-9 Regulaminu.
 2. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą telefonicznie pod numerem wskazanym w pkt. I Regulaminu, w celu ustalenia terminu, w którym Usługa Treningu może być zrealizowana.
 3. Po ustaleniu terminu świadczenia Usługi Treningu Użytkownik składa Zamówienie zgodnie z ppkt. 1 powyżej.
 4. Usługa Treningu personalnego online jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego oprogramowania, o którym informacja znajduje się w opisie Treningu i które umożliwia połączenie video Usługodawcy z Użytkownikiem w czasie rzeczywistym.
 5. Korzystanie z oprogramowania, o którym mowa w ppkt. powyżej nie jest częścią Serwisu i podlega regulacjom, w szczególności umowie licencyjnej określonej przez producenta bądź dystrybutora tego oprogramowania.
 6. Usługa Treningu personalnego jest świadczona w Gabinecie Usługodawcy, znajdującym się pod adresem wskazanym na stronie Serwisu, w opisie Usługi. Gabinet jest pomieszczeniem, w którym znajdują się sprzęty służące wykonywaniu ćwiczeń sportowych będących przedmiotem Treningu personalnego.
 7. Po nawiązaniu przez Usługodawcę połączenia z Użytkownikiem w przypadku Treningu personalnego online, a w przypadku Treningu personalnego – na początku spotkania, podczas którego ma być świadczona Usługa, Usługodawca, zwróci się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji, w szczególności w zakresie oczekiwań Użytkownika dotyczących Treningu oraz stanu zdrowia Użytkownika, w tym przebytych kontuzji, chorób, wad i ograniczeń fizycznych. Podanie tych informacji jest niezbędne do przeprowadzenia Usługi Treningu.
 8. Czas trwania Usługi Treningu jest wskazany na stronie Serwisu, w opisie Usługi.
 9. Przed przystąpieniem do Usługi Treningu Użytkownik powinien zasięgnąć porady lekarskiej, czy jego stan zdrowia pozwala na aktywność fizyczną związaną z wykonywaniem ćwiczeń sportowych będących przedmiotem Treningu.

VIII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  • Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli;
  • Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  • Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 7. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
 2. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
 3. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
 4. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
 5. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
 6. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  • Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie bądź otrzymanych w ramach Zamówionego Pakietu lub innych Usług jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
  • Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
  • Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza Zamówienia, lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  • naruszać godności ludzkiej;
  • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  • zawierać treści pornograficznych;
  • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  • zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 7. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  • może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

X. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres na adres Bartosz Rogacki – Trener Personalny, Promotor Zdrowego Stylu Życia, ul. Podgórna 11 lok. 3, 63-300 Pleszew, na adres poczty elektronicznej: kontakt@rogal-team.pl bądź telefonicznie pod numerem: +48 698 576 247.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3. Treści cyfrowe, których dostawa następuje na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazany przy składaniu Zamówienia, należy dostarczyć na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w ppkt. 3 powyżej.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

XI. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Bartosz Rogacki – Trener Personalny, Promotor Zdrowego Stylu Życia, ul. Podgórna 11 lok. 3, 63-300 Pleszew, na adres poczty elektronicznej:  kontakt@rogal-team.pl bądź telefonicznie pod numerem: +48 698 576 247.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie.